I Bieg Kukuczki

Regulamin „I Międzynarodowy Bieg Kukuczki”

1. CEL IMPREZY

– Upamiętnienie nadania w roku 2008 Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach imienia Jerzego Kukuczki, najsłynniejszego polskiego alpinisty i himalaisty, zdobywcy wszystkich ośmiotysięczników na ziemi;

– Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Górnego Śląska i całej Polski;

– Propagowanie profilaktyki zdrowotnej.

2. ORGANIZATOR

– Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

– Klub sportowy AZS AWF Katowice;

3. TERMIN I MIEJSCE

5 października 2008 (niedziela) w Katowicach na terenach Doliny Trzech Stawów. Start i meta: ul. Trzech Stawów (patrz zakładka „Opis trasy“) . Start biegu – godz. 9.00. Trasa zostanie zamknięta o godz. 16.00.

Dojazd z dworca PKP w Katowicach autobusami nr 0 lub 50. Dojazd samochodem z autostrady A4 – zjazd Francuska. Parking przy lotnisku.

4. BIEG GŁÓWNY

I Bieg Kukuczki odbędzie się w dwóch klasyfikacjach:

a) indywidualnej na dystansie 42,195 km,

b) drużynowej. 115 km

I Bieg Kukuczki rozegrany zostanie w kategoriach:

a) mężczyźni,

b) kobiety,

c) drużyny mieszane.

Bieg indywidualny na dystansie maratonu będzie rozgrywany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W biegu drużynowym biorą udział zespoły składające się maksymalnie z 10 zawodników lub zawodniczek (drużyny mieszane). Wynik zespołu stanowi suma przebiegniętych przez jego członków kilometrów. Kapitan zespołu odpowiada za kontrolę uzyskanego dystansu, gdyż do klasyfikacji zaliczone zostaną tylko te zespoły, które pokonają minimalny dystans 115 km co stanowi sumę wysokości wszystkich ośmiotysięczników zdobytych przez Jerzego Kukuczkę. W wypadku uzyskania przez 2 zespoły takiego samego dystansu o miejscu w klasyfikacji decydował będzie czas w jakim udało się go pokonać.

Organizator przeprowadzi elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik biegu otrzyma indywidualny chip, do pomiaru czasu i przebiegniętego dystansu. Po każdym okrążeniu istnieje możliwość zakończenia udziału w biegu. Zawodnik, który wbiegnie do strefy oznaczonej „META“ nie ma już prawa wrócić na trasę. W okolicy strefy „META“ będzie zagarantowana strefa „POMOC MEDYCZNA“, w której zawodnicy kontynuujący bieg będą mogli uzyskać pomoc medyczną, masażysty oraz odpocząć i uzupełnić płyny oraz pożywienie. Podobny punkt będzie znajdował się w połowie każdego okrążenia (patrz „TRASA BIEGU“). Bieg odbędzie się na atestowanej przez PZLA trasie. Organizator zapewnia napoje, żele energetyczne, opiekę lekarską i fizjoterapeutyczną. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi pamiątkowy numer startowy, medal oraz dyplom z wynikiem i zdjęcie z mety.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców.

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia są przyjmowane na stronie internetowej www.biegkukuczki.pl poprzez podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, złożenie deklaracji udziału w biegu indywidualnym lub drużynowym. Zapisy internetowe będą przyjmowane do 4 października do godz. 18.00. Uczestnicy uiszczają wpisowe w wysokości 30 zł za każdą osobę na konto: Klub Sportowy AZS AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice PKO II Oddział Katowice, nr rachunku: 40102023130000310200197293 z dopiskiem „Bieg Kukuczki”. Istnieje ograniczona możliwość zapisów w dniu biegu do godz. 8.00. Organizator nie gwarantuje dokonania rejestracji w dniu biegu w wypadku zbyt dużej ilości chętnych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy uczestnik biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora. Odebranie przez uczestnika biegu numeru startowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Ostateczne interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatora.

8. KONTAKT

Krzysztof Nowak

tel. 0602 832041,

032 2075352, 032 2075152

fax 032 2075200

e-mail k.nowak@awf.katowice.pl